Köpvilkor

Tillämplighet

Givit:s Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Givit:shemsida angivet datum och ersätter tidigare av Givit publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Givit:s hemsida utgör Givit:sordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformationeller priser angivna på Givit:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

 

Pris och Betalning

Priserna på Givit:s hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Vid val av pappersfaktura tillkommer en avgift på 45 kr ex/moms. Priserna är angivna i svenska kronor. Givit äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Givit och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot internetbetalning. Betalning erläggs genom direktbetalning via Paypal, Payson, banköverföring eller faktura (Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post). För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.

Våra försäljningspriser på importprodukter som ej utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser*. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris, baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Detta kommer vid fakturering att justeras i enlighet med för dagen rådande valutakurs.

* Valutakursen är den växelkurs som gäller mellan inköpsvaluta ochförsäljningsvaluta.

 

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid betalning av ordern. Varor kan ej avhämtas hos Givit.

 

Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Givit återköp under sextio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även tekniskplombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning.

Vid återköp skall kund ersätta Givit:s fraktkostnader. Överstiger återköpetsvärde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Givit eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Givit:s kundservice på telefon 0550-77 44 21 eller via supporten på Givit:s hemsida och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Givit till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Givit vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigtreturnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Givit i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om retur nummereller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Givit mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

 

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Givit debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka Givit:s transport- och administrationskostnader.

 

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt dom lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Givit lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Givit:skundservice på telefon 0550-77 44 21 eller via Kontaktcenterportalen på Givit:shemsida och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.


Givit
Rådmansgatan 35

681 34 Kristinehamn

 

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Givit lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Givit lämnar inga ytterligare garantier avseende ständigt lysande/mörkapixlar än den av tillverkaren specificerade.

 

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

 

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Givit omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Givit rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Givit på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Givit. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Givit:s kundservice på telefon 0550-77 44 21 eller via supporten på Givit:s hemsida och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Givit till handa. Konsument (privatperson) bör använda den av Givit utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall returfrakten till Givit vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Givit förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till aktuellt fraktbolag för privatpersoner och till Givit på telefon 0550-77 44 21 eller via supporten.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare Föreligger fel som Givit ansvarar för, åtar sig Givit att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller om leverans eller återbetala köpeskillingen. Givit äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Givit:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Givit bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

I förhållande till konsument (privatperson) Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Givit kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Givit. Givit har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

 

Teknisk support

För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Givit rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kunservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

 

Personuppgifter

Givit är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Givit. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa katalog och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 0550-77 44 21

 

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Givit:s hemsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Givit detta och att byta ditt lösenord.

 

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Givit:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Givit förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Givit friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna. Force majeure, Givit kan inte hållas ansvarig för hinder som står utanför vår makt, exempelvis produktionsstörningar, blixtnedslag, långvariga strömavbrott, strejk eller andra oförutsedda händelser.

 

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server

Denna publikation på servern www.Givit.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Givit förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Givit friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis. Givit förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Givit och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Givit ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle. Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Givit därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.Givit.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Givit. Delar av Givit:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Givit:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Givit.

 

Länkar till tredje parts webplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Givit och Givit bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Givit tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Givit av aktuell webbplats.

 

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran. En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.

Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Givit ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.